top of page
NYC Skyline BW

פיצול דירה מבלי שנקבל על כך היתר בנייה כחוק מהווה מעשה נזיקין המקנה לדיירים האחרים בבניין זכות תביעה בעילת הפרת חובה חקוקה.

משמעות הדבר היא כי חלה חובה על פי חוק התכנון והבנייה  לקבל היתר בנייה כחוק על מנת לפצל דירה , במידה ולא נתקבל האישור כאמור אזי הגורם המפצל הפר את חובתו בכך שפעל בניגוד לחוק. כי נקבע לאחרונה על ידי ביהמ"ש בת"א 2523-07 כנען בנימין ואח' נ' בנימין ירושלמי כי כאשר הבנייה נעשתה ללא היתר כאמור הדיירים אינם צריכים להוכיח כי הפגיעה בהם מגיעה כדי מטרד אלה מספיק שיוכיחו פגיעה בנוחות על מנת לזכות בסעד של צו הריסה לדירה המפוצלת. זוהי בהחלט בשורה משמחת עבור דיירים שומרי חוק.

landlord-unlocks-house-key-new-home-real
bottom of page