top of page
high-angle-tall-tin-cans.jpg

מקור הכתבה

מאת: אורה קורן

חובות החברות עטרת ומרינה נאמדים ב-55 מליון שקל.

בית המשפט המחוזי בבאר שבע מינה בשבוע שעבר את עו"ד טל מור, ממשרד מור גבריאלי, למפרק הזמני של חברת ההפצה עטרת מקרית מלאכי ושל החברה הבת שלה, מרינה, העוסקת ביבוא מזון. את הבקשה לפירוק החברות שקרסו, העוסקות ביבוא ושיווק שימורי מזון בישראל ללקוחות מוסדיים וקמעונים הגישו חברת ע.ר. צים שיווק ישיר שהינה ספק של עטרת גם הנושה הגדול ביותר שלה, וחברת פריניר שהינה הספק של מרינה וגם הנושה הגדול ביותר שלה.

מינוי המפרק התבצע לאחר שלחברות מונתה עו"ד דורית לוי טילר ככונסת לבקשת הבנקים, הנושים המובטחים. על פי מקורות בהתאחדות התעשיינים, חובות החברות נאמדים ב-55 מליון שקל. לדברי עו"ד מור, מבירור שערך עולה, כי הבעלים ומנהל חברת עטרת, עדי קדושים, המחזיק גם ב-50% ממרינה, עזב לחו"ל עם כל משפחתו, ואילו ג'ף הק, בעלי ה-50% הנותרים ומנהל מרינה, משתף פעולה עם המפרק למימוש נכסי החברה.

על פי הבקשות הדחופה שהגישו שתי החברות ע.ר. צים ופריניר, באמצעות עו"ד אורן גבריאלי ממשרד מור-גבריאלי, היקף פעילות ע.ר צים עם עטרת מסתכם בכ-10 מיליון שקל בשנה והיקף חובותיה נכון למועד הגשת הבקשה מסתכם בכ-1.1 מיליון שקל. על פי הבקשה, קיים חשש כבד לגורל החברה ולסיכויי גביית החובות שלה. לאחר שעטרת קרסה פוטרו עובדיה ביום 9.7.14, משרדי החברה סגורים ומחסן הסחורות סגור אף הוא. במצב דברים זה, נטען בבקשה, "מצבה הבלתי ברור של עטרת, קריסתה וסגירת פעילות החברה מעמידים בסיכון ניכר את חובה העצום של החברה לע.ר צים ומחייבים נקיטת צעדים דחופים לתפיסת עסקי החברה, מניעת בזיזתם ובחינת מצבה של החברה על מנת למנוע גרימת נזק בלתי הפיך לחברה ופעילותה".

על פי הבקשה, היקף חובות מרינה לפריניר מסתכם בסך של 1,614,690 שקל כשסכום החוב מורכב מיתרה של 531,217 שקלים חשבוניות שטרם נתקבלו בגינם צ'קים וסך של 1,083,473 שקל צ'קים מעותדים שנמסרו למבקשת וטרם נפרעו.

לדברי עו"ד גבריאלי, "מצבן הבלתי ברור של החברות, קריסתן וסגירת פעילותן, מעמיד בסיכון ניכר את חובן העצום לחברות המבקשות את פירוקן, ומחייבים נקיטת צעדים דחופים לתפיסת עסקיהן, מניעת בזיזתם ובחינת מצבן על מנת למנוע גרימת נזק בלתי הפיך".

high-angle-tall-tin-cans.jpg
bottom of page